3CS Corporate Solicitors new logo.jpg

糾紛解決和訴訟

3CS公司律師事務所的糾紛解決團隊曾與許多國際公司合作過,其中包括《財富》全球500強企業。


我們可以就以下糾紛解決服務領域向您提供建議:

•    國內/國際商業欺詐
•    商業和合同糾紛
•    公司、合夥企業和有限責任公司糾紛
•    商業債務追討
•    知識產權糾紛
•    專業疏忽
•    地產糾紛
•    股東和合夥人糾紛
•    誹謗

 

​前往Practice Area

Language Options  

flagge-hongkong-1400x933.jpg